د فابریکې سفر

SSAW پایپ مل

SSAW-Pipe-Mill1
SSAW-Pipe-Mill2
SSAW-Pipe-Mill3
SSAW-Pipe-Mill4

د پایپ کوټینګ مل

پایپ کوټینګ مل 1
پایپ کوټینګ-مل2
پایپ کوټینګ-مل3
پایپ کوټینګ-مل4

د پایپ فټینګ مل

پایپ فټینګ مل 1
پایپ-فټینګ-مل2
پایپ-فټینګ-مل3
پایپ-فټینګ-مل4

بې سیمه پایپ مل

بېسیم-پایپ-مل1
بېسیم-پایپ-مل2
بېسیم-پایپ-مل3
بېسیم-پایپ-مل4